Розпорядження голови райдержадміністрації "Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації"

Дата: 25.06.11 15:19  

01 червня 2011 року                                                              № 199

Про забезпечення доступу до публічної

інформації в районній державній адміністрації

Керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 24 травня 2011 року     №243 "Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації", з метою забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Рокитнівської районної державної адміністрації:

 1. Визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Рокитнівської районної державної адміністрації, та завдання посадових осіб згідно з додатком 1.

2. Затвердити:                 

3. Виконкомам сільських, селищних рад, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади вжити відповідних заходів щодо забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                         А.Козаченко

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Розпорядження голови

                                                                                            райдержадміністрації

                                                                                            01 червня 2011 року № 199

 

Порядок

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Рокитнівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації“, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої   є Рокитнівська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації  та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані  до  райдержадміністрації або до її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. У разі подання запиту до райдержадміністрації інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації“ та Указу Президента України  від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації“.

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" покладається на керівників відповідних органів (розпорядників інформації).

1.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування - для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис  і дату за умови подання запиту  в письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити заступник головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, відповідно до пункту 4 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації“ є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у заступника головного уповноваженого  з питань забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації (далі – заступник головного уповноваженого) - провідного спеціаліста загального відділу апарату райдержадміністрації, та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

1.8. Головним уповноваженим з питань забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації (далі – головний уповноважений) за запитами, адресованими голові районної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного адресата, є начальник загального відділу  апарату райдержадміністрації.

1.9. У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, головний уповноважений перевіряє наявність обґрунтованого клопотання запитувача про опрацювання свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України “Про доступ до публічної інформації“. У разі відсутності обґрунтування запиту він розглядається у загальному порядку та   у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.10. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.11. У разі якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації“, таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян“.

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 09.00 до 18.15, у п’ятницю – з 09.00 до 17.00). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться райдержадміністрація, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00  до 14.00).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, по телефону та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються відповідальною особою, визначеною  додатком 1 до цього розпорядження, та невідкладно розглядаються головним уповноваженим.

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву райдержадміністрації  або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу райдержадміністрації, яка оприлюднюється на веб-сайті райдержадміністрації.

2.4. У разі надходження запитів щодо надання публічної інформації на загальну електронну адресу райдержадміністрації відповідальні працівники апарату райдержадміністрації невідкладно передають такі запити засобами електронної пошти на спеціальну електронну адресу.

2.5. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном (який оприлюднюється райдержадміністрацією у встановленому порядку), які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,  оформляються відповідальною особою, визначеною  додатком 1 до  цього  розпорядження,   за   формою   запиту   щодо  надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

2.6. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном до структурних підрозділів апарату райдержадміністрації,  запитувача переадресовують за телефоном відповідальної особи, визначеної додатком  1 до цього розпорядження.

2.7. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

2.8. У разі якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“, на будь-якій стадії прийому та реєстрації  такого запиту залучається працівник юридичного відділу апарату райдержадміністрації – уповноважений з питань доступу до публічної інформації райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа. Про надання юридичного висновку уповноваженим  з питань доступу до публічної інформації райдержадміністрації – працівником юридичного відділу апарату райдержадміністрації невідкладно проставляється відповідна відмітка: "Підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“, "Не підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації“.

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 1.5 цього Порядку не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до райдержадміністрації фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження  до райдержадміністрації наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації    в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються  в окремій підсистемі “Запити публічної інформації“.  На кожний окремий   запит   оформлюється   відповідна   реєстраційна картка в електронній системі, в якій, крім даних, зазначених у пункті 1.5 цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

3.4. При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

3.4.1 статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

3.4.2 територією знаходження запитувача: район, село, селище, інші області тощо;

3.4.3 тематикою запиту;

3.4.4 способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою,   у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

3.5. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку райдержадміністрації,  відповідальна особа, визначена додатком 1 до цього розпорядження, проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

3.6. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві загального відділу апарату райдержадміністрації.

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

4.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації                в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,   внесення пропозицій для вчинення  резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації та передає першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4.2. Після розгляду запити з відповідною резолюцією відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього розпорядження, передаються до структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату (далі – структурні підрозділи), які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам райдержадміністрації негайно після накладення резолюції.

4.3.  Структурні підрозділи розглядають запит та готують проект відповіді за підписом першого заступника, заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4.4. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.5. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

4.6. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.7. Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), а також головним уповноваженим, подається на підпис першому заступнику, заступнику голови, заступнику голови-керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4.8. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

4.9. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів   за погодженням із головним уповноваженим.

4.10. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження та у відповідності  із пунктом 4.7 цього Порядку.

4.11. Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.

4.12. Після підписання у першого заступника, заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень та реєстрації відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього розпорядження, відповідь на запит із додатками передається загальному відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надсилання запитувачу.

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів  щодо надання публічної інформації

5.1. Заступник головного уповноваженого здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами.

5.2. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням, особи, визначені в резолюції керівництва райдержадміністрації, та безпосередні виконавці.

5.3. У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проекту відповіді запитувачу головний уповноважений протягом одного робочого дня інформує про цей факт голову райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

Заступник голови райдержадміністрації                                         Г.Таргонський

Додаток 1

до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 01 червня 2011 року

№ 199

Посадові особи, які організовуватимуть доступ до публічної інформації,  що знаходиться у володінні Рокитнівської районної державної адміністрації

         1. Богданець Ніна Миколаївна – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.

         Організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація. Контролює роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування, надання відповідей на запити, що надходять до Рокитнівської районної державної адміністрації, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів та роз'яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації. Організовує інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації"

 2. Лопуга Тетяна Василівна – провідний  спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, заступник головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.

 Координує роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування та надання відповідей на запити, що надходять до Рокитнівської районної державної адміністрації, надає консультації під час оформлення таких запитів.

3. Пшенична Вікторія Леонідівна -          головний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації відповідає за надання правової допомоги в ідентифікації документа як запиту, що підпадає під дію Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Колодич Аліна Степанівна -  заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, відповідає за реєстрацію, облік інформаційних запитів, що надходять до Рокитнівської  районної державної адміністрації, та надсилання запитів із вчиненою резолюцію до виконавців електронною поштою, відповідає за  оприлюднення в офіційних     друкованих    виданнях,   на   веб-сайті    райдержадміністрації      інформації, зазначеної  у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5. Кошутар Руслана Анатоліївна – головний спеціаліст з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації,  відповідає за облік запитів, що надходять до Рокитнівської  районної державної адміністрації в телефонному режимі.

6. Волевач Вікторія Петрівна – оператор комп'ютерного набору відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації,  відповідає за отримання запитів, що надходять до Рокитнівської районної державної адміністрації за допомогою електронної пошти, та за надсилання запитувачам відповідей на запити електронною поштою.

 Заступник голови райдержадміністрації                                         Г.Таргонський

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 01 червня  2011 року

№199   

Заходи щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" Рокитнівською районною державною адміністрацією

1.Запровадити облік запитів на інформацію.

Відділ ведення Державного реєстру виборців, відділ фінансово-господарського забезпечення, головний спеціаліст з питань внутрішньої політики  апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

до 6 червня    2011 року

2. Визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб. Внести зміни до посадових інструкцій осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації.      

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, виконкоми сільських, селищних рад      

до 9 червня  2011 року

3. Визначити  спеціальні  місця  для  роботи  запитувачів  із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

 до 6 червня   2011 року

4.Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.       

 Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації,              виконкоми сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

до 6 червня    2011 року

5. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких  документів та надання доступу до них за запитами,  оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сторінках (а в разі їх  відсутності  -  в інший прийнятний для громадян спосіб).

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

до 15 червня  2011 року

6. Забезпечувати  своєчасне оприлюднення проектів рішень,  що підлягають  обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність. 

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, виконкоми сільських, селищних рад

постійно

7. Забезпечити  оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сторінках,  інформаційних стендах,  в  інший  прийнятний  для громадян спосіб інформації,  зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації",  форм запитів на інформацію.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації,

структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, виконкоми сільських, селищних рад

до 6 червня 2011 року,                       

в подальшому постійно

8. Розробити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та затвердити і оприлюднити їх в установленому порядку.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації,               виконкоми

сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

до 6 червня  2011 року

9. Розробити та затвердити в установленому порядку інструкції з питань  обліку,  зберігання  і використання документів та інших матеріальних носіїв,  які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації,  виконкоми сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

до 1 липня  2011 року

10. Вживати заходів  щодо унеможливлення  несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації,  виконкоми сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

постійно

11. Організовувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ  до  публічної інформації". 

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації,  виконкоми сільських, селищних рад

постійно

13. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до  публічної інформації  шляхом  проведення  громадських  слухань,  громадської  експертизи тощо.

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, виконкоми сільських, селищних рад

постійно

  Заступник голови райдержадміністрації                                       Г.Таргонський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

01 червня 2011 року № 199

І. Форми для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян, юридичних та фізичних осіб, що надходять електронною поштою

Голові Рокитнівської  районної державної адміністрації

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Фізична особа   

П.І.Б. _________________________________________________________________         

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ______________________________________________________________    

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про… (загальний опис інформації) 

_____________________________________________________________________

Прошу надати відповідь

·         Поштою     

·         Факсом    

·         Електронною   поштою

Зворотна адреса (номер факсу, електронна пошта)__________________________ 

Контактний E-mail__________________________________________________       

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку - очистити

Дата запиту ______________

Щоб передати запит, натисніть кнопку – відправити

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Юридична особа чи об'єднання громадян         _________________________________

Організація, об'єднання________________________________________________

П.І.Б. представника запитувача, посада___________________________________ 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ_______________________________________________________________  

або    

Я б хотів отримати доступ до інформації про… (загальний опис інформації)___________________________________________________________

Я б хотів отримати доступ до інформації про… (загальний опис інформації)___________________________________________________________  

Прошу надати відповідь    

Зворотна адреса (номер факсу, електронна пошта)________________________   

Контактний E-mail__________________________________________________       

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку - очистити

Дата запиту______________       

Щоб передати запит, натисніть кнопку – відправити  

ІІ. Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян   в письмовому виді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації   Рокитнівська  районна державна адміністрація

                                                (смт Рокитне, вул. Незалежності,13)

 Кому   

Організація

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого ви б хотіли отримати доступ

 або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...     

/Загальний опис інформації/

Прошу надати нам відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою       

/Вказати поштову адресу/

Факсом        

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою     

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі         

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон       

Дата запиту, підпис         

Зареєстровано _________________________________________________

ІІІ.  Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 Розпорядник інформації  Рокитнівська  районна державна адміністрація

                                                          (смт Рокитне, вул. Незалежності,13)

Кому                                             

П.І.Б. запитувача

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б

хотіли отримати доступ  

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...     

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою       

/Вказати поштову адресу/

Факсом        

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою     

/Вказати Е-maіl/

В усній формі         

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон       

Дата запиту, підпис         

             Зареєстровано _______________

     ІV. Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді                     

                                                                                                                                                                                                                                   ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації     Рокитнівська районна державна  адміністрація

                                                 ( смт Рокитне, вул. Незалежності,13)

Кому   

Організація, юридична особа  

П.І.Б. представника запитувача, посада     

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про...    

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою       

/Вказати поштову адресу/

Факсом        

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою     

/Вказати Е-mаіl/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон       

Дата запиту, підпис         

Зареєстровано _______________________________________________

Заступник голови райдержадміністрації                                            Г. Таргонський

Додаток 

до форм для запиту

Інструкція

щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі-Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених  цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була  отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених  чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.

Метою Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які  регулюються спеціальним законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

         Письмовий запит подається в довільній формі.

         Запит на інформацію має містити:

1)     ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення  письмових запитів на  інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна  отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я,  контактний  телефон,  та  надати  копію  запиту  особі, яка його подала. Розпорядник  інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи, щодо стану довкілля, якості  харчових продуктів  і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого  обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з  обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій  формі не пізніше п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом як 10 сторінок, запитувач зобов’язанийвідшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 Розпорядник інформації має право  відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1)розпорядник інформації  не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до цього Закону; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити  цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4)порядок оскарження відмови; 5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.