Розяснення По поданню Декларації

ЗаконУкраїни «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон про запобігання корупції) зобов’язує щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі — антикорупційна декларація) за минулий рік:

• осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пп. 1 ч. 1 ст. 4);

• посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету (пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 4).

Нагадаємо: юридичні особи публічного права створюють розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АР Крим або органу місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України). Якщо прочитаємо статтю 1 Бюджетного кодексу України, то побачимо, що бюджетні установи — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету. Тож можна стверджувати, що бюджетні установи належать до юридичних осіб публічного права, а отже, їх посадові особи мають задекларувати свої доходи та подати антикорупційну декларацію за місцем роботи.

Утім, чи належать педагогічні та медичні працівники бюджетних установ до посадових осіб?

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723 посадовими особами вважають керівників та заступників керівників державних органів та їх апарату, інших державних службовців, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

А в розумінні Примітки 1 до статті 364 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у державних чи комунальних установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою установи, організації, судом або законом.

Як вбачається із постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5:

• організаційно-розпорядчі обов’язки — це обов’язки по здійсненню керівництва трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо);

• адміністративно-господарські обов’язки — це обов’язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Додамо: службовою особа є не лише тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов’язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов’язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Тобто, якщо педагогічний або медичний працівник здійснює організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки, які покладені на нього відповідно до посадової інструкції, нормативного акта відповідного органу влади чи за наказом (розпорядженням) керівника установи, він має подавати антикорупційну декларацію.

 

Приміром, якщо керуватися Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 06.12.2010 № 1205, то до посадових осіб можна віднести такі посади: директор школи; заступник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи, з господарської роботи; завідувач господарства; головний бухгалтер; завідувач бібліотеки.

У наказі МОЗ «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 № 33 маємо, зокрема, таких посадових осіб: завідуючі відділеннями; завідуючі лабораторіями (кабінетами); заступники головного лікаря; головні лікарі; старші медичні сестри; сестри-господині; завідуючі господарством, пральнею; головні бухгалтери; начальники відділів кадрів; планово-економічних відділів; начальники гаражів.