РМК

 

Річний план

роботи Рокитнівського районного методичного кабінету Рокитнівської  районної ради Рівненської області 

на 2016 -2017  навчальний рік

 

Схвалено науково-методичною радою (протокол №1 від 02.09.2016 року)

 

Розділи та пункти плану

Зміст розділів та пунктів

Сторінки

І.  ВСТУП

1.1.

Аналіз діяльності методичного кабінету з педагогічними кадрами закладів освіти Рокитнівського району за 2015-2016 навчальний рік.

4

1.2.

Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

20

1.3.

Циклограма і організація діяльності методичного кабінету

23

ІІ.  УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

2.1.

Співпраця з обласними науково-методичними установами та громадськими організаціями

24

2.2.

Підготовка до розгляду питань на колегії відділу освіти

24

2.3.

План роботи науково-методичної ради

24

2.4.

Засідання експертних комісій

26

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В РАЙОНІ

3.1.

Вивчення, опрацювання, перевірка знань та виконання  законодавчих, нормативно-правових і директивних документів

27

3.2.

Інструктивно-методичні наради з працівниками районного методичного кабінету.

29

3.3.

Навчання працівників районного методичного кабінету.

33

3.4.

Навчання керівних кадрів навчальних закладів району

34

3.4.1.

Підготовка до розгляду питань на інструктивно-методичні наради з керівниками навчальних закладів

34

3.4.2.

Інструктивно-методичні наради з заступниками директорів із навчально-виховної роботи

34

3.4.3.

Інструктивно-методичні наради з заступниками директорів із виховної роботи

36

3.4.4.

Інструктивно-методичні наради з завідувачами дошкільних навчальних закладів району

38

3.4.5.

Інструктивно-методичні наради з заступниками директорів, які відповідають за військово-патріотичний та фізкультурно-оздоровчий напрямки

39

3.4.6.

Семінари, творчі групи та інші форми методичної роботи

41

3.5.

Форми науково-методичної роботи з педагогічними працівниками

41

3.6.

Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних працівників навчальних закладів.

44

ІV. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

4.1.

Вивчення стану, оцінювання діяльності та надання допомоги методичним кабінетам навчальних закладів.

45

4.2.

Науково-методичний супровід діяльності базових методичних кабінетів навчальних закладів.

45

4.3.

Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, надання їм методичної допомоги

45

4.4.

Координація діяльності методичних кабінетів освітніх округів

46

V. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

46

VІ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАЗОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

46

VІІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

7.1.

Вивчення досвіду

48

7.2.

Узагальнення досвіду

51

7.3.

Поширення та впровадження досвіду

51

7.4.

Координація діяльності щодо вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду

52

VІІІ. МОНІТОРИНГ І ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО

 

8.1.

Участь у всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях

53

8.2.

Проведення моніторингових та соціологічних досліджень у районі

54

8.3.

Експертна діяльність (щодо підручників, посібників тощо)

55

8.4.

Методичне забезпечення проведення ЗНО

56

ІХ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ РАЙОНУ

 

9.1.

Психологічний супровід науково-методичної роботи

57

9.2.

Психологічний супровід навчально-виховного процесу

58

9.3.

Моніторинг якості психологічної служби у навчальних закладах району

59

Х. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМІСІЇ РАЙОНУ

 

10.1.

Діагностична робота (виявлення та обстеження дітей)

60

10.2.

Консультативна робота

60

10.3.

Індивідуально-корекційна робота з дітьми в умовах психолого-медико-педагогічної консультації

61

10.4.

Психолого-педагогічна і методична просвіта

61

10.5.

Координація та узагальнення діяльності роботи Рокитнівської районної психолого-медико-педагогічної консультації

62

10.6.

Робота з батьками діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охопленні спеціальним навчанням

63

ХІ. МАСОВІ ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО, РЕГІОНАЛЬНОГО ТА РАЙОННОГО РІВНІВ

 

11.1.

Масові заходи з обдарованими учнями навчальних закладів району

63

11.2.

Конкурси з фахової майстерності педагогічних працівників освітніх закладів району

69

11.3.

Методичний супровід роботи з обдарованими дітьми (конкурси, олімпіади, турніри)

69

ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

12.1.

Видавнича діяльність

70

12.2.

Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності районного методичного кабінету, шкільних методичних кабінетів, педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників

71

ХІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДКАБІНЕТУ

71

Примітка до плану

72

       

І. Вступ

Головною метою роботи районного методичного кабінету та його методичних підрозділів у закладах освіти 2015-2016-го навчального року було науково-теоретичний і методично-практичний супровід розвитку освітніх систем базових навчальних закладів; підготовка педагогічних праців­ників до використання інформаційно-комуні­каційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності; організація психолого-соціального супроводу навчально-ви­ховного процесу та методичної роботи зага­лом; сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників формами та методами методичної роботи; підвищення рівня управлінської компетент­ності керівних кадрів; вивчення, узагальнення та науково-методичний супро­від впровадження педагогічного досвіду; здійснення методичного супроводу впрова­дження допрофільної підготовки учнів основ­ної та профілізації старшої школи; координація та розвиток усіх форм науково-методичної роботи; забезпечення високого рівня функціонування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

У 2015-2016 навчальному році районний методичний кабінет та педагогічні колективи освітніх закладів району працювали над реалізацією завдань ІV етапу проблемної науково-методичної теми району «Інноваційні підходи до конкурентоспроможної особистості в умовах компетентісно зорієнтованої освіти», а саме впроваджували  педагогічні технології, методи і засоби навчання й розвивали професійну майстерність педагогів. Цей рік був завершальним і за результатами роботи було проведено районну підсумкову науково-практичну конференцію «Модель професійно-педагогічної компетентності вчителя ХХІ століття». На даному зібранні делегатами від освітніх закладів району було вирішено, що проблемна тема 2011-2016 навчального року була реалізованою та обрано на 2016-2020 роки наступну проблемну тему: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як умова розвитку професійних компетентностей педагогів району».

Організація мето­дичної роботи з педагогічними кадрами реалізовували на основі аналізу діагностичних карт закладів освіти через діяльність структури методичної служби району. Модель районної методичної служби включала: Рокитнівський районний методичний кабінет як основний науково-методичний і координаційний центр; науково-методичну раду районного методичного кабінету як колегіальний    орган    керівництва    методкабінетом; 23 методичні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, 6 методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів; структурні методичні підрозділи: 19 районних методичних об’єднань, 12 інтегрованих семінарів, 13 шкіл педагогічного досвіду, вищої майстерності, педагогічного зростання, молодого вчителя, резерву керівних кадрів та новопризначеного керівника, 5 творчих груп, лабораторій, 4 інструктивно-методичні наради, 22 майстер-класів, авторських майстерень, 16 базових закладів. Комунальна установа Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради діє як основний науково-методичний і координа­ційний центр. Організацією підвищення фахового рівня педагогів покладено було і на центри освітніх округів, яких на даний час є 10. Проте, станом на сьогодні якість, надання методичних послуг в освітніх округах бажає бути кращим.

Реалізація компетентнісного підходу в системі підвищення кваліфікації педагогічних  працівників протягом 2015-2016-го навчального року було представлено у найрізноманітніших формах: виїзні заняття у базових навчальних закладах, рольові та ділові ігри, тренінги, діалого-дискусійні методи, проектна діяльність, круглі столи, майстер-класи, практичні покази, демонстрація відеозаписів фрагментів уроків,  аукціони пе­дагогічних ідей, творчі клуби, конкурси-ярмарки педагогічної творчості, майстер-класи, школи педагогічного досвіду, методичні посиденьки, методичні естафети і мости, які значною мірою урізнома­нітнювали співпрацю методистів і педагогічних працівників, викликали інтерес у педагогів, спрямовані на удосконалення педагогічної майстерності, створювали умови для творчої самореалізації педагогів, вияву їх індивідуальних здібностей і творчого потенціалу. Такі інноваційні  форми роботи дозволяли не лише ознайомитися з новими ідеями та педагогічним досвідом, а й на практиці побачити їх застосування, сформувати вміння впровадження в практику роботи, отримати основні рекомендації щодо практичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. Важливу роль у проведенні мето­дичної роботи відігравали тренінги та практичні заняття, під час яких детально розглядались окре­мі теоретичні положення та педагогічні ситуації, наближені до реальних.

Базові районні школи функціонували на базі вивчених досвідів педагогічних працівників, директорів та заступників директорів дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів із пріоритетних напрямів освіти. На їх базі створені консультаційні пункти, де проводилися засідання структурних методичних підрозділів із визначених тем, що дозволяло удосконалювати професійну і фахову майстерність педагогічних працівників.Під час проведення мето­дичної роботи застосовувалися різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, спрямовані на їх практичну підготовку. У процесі реалізації методичної роботи за індивідуальною формою навчання практикувалося використання мережі Інтернет, формування у вчителя вміння користу­ватися й іншими сучасними засобами комунікацій. Навчання основам володіння ІКТ, медіатехнологій здійснювалось на семінарах керівників навчальних закладів, вчителів-предметників;шляхом співпраці між вчителями та учнями, під час якого відбувався двосторонній обмін інформацією, та шляхом самоосвіти. По­ширеними й ефективними формами методичної роботи є відвідування уроків і позакласних захо­дів з подальшим аналізом і самоаналізом, проведення творчих звітів, зустрічей, спрямо­ваних на обмін досвідом та його поширення.

З метою ефективного впровадження у навчально-виховний процес управлінських та освітніх інновацій, вдосконалення управлінської діяль­ності керівників було організовано семінар на базі Блажівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з теми «Управлінська діяльність керівників загальноосвітніх шкіл тощо підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах розбудови національної школи в контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

Організація методичної роботи у контексті компетентісного підходу в навчальному закладі є основним завданням для заступників директорів з навчально-виховної роботи. На засіданнях постійнодіючого семінару заступники діляться серед колег набутим досвідом та презентують інновацій­ні підходи до практичного керівництва з упровадження компетентісно зорієнтованого підходу та організації методичної роботи в сучасному навчальному закладі. Так, у 2015-2016 навчальному році було за презентовано досвід Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – ліцей» з теми «Оновлення змісту і форм діяльності районного методичного кабінету, методичних кабінетів навчальних закладів в умовах сучасних перетворень».

Резерв керівних кадрів району та новопризначені керівники навчальних закладів постійно вдосконалюють свої вміння з внутрішньошкільного управління у школі резерву керівних кадрів та новопризначеного керівника «Мій шанс», темами засідань 2015-2016 навчального року були: «Партнерство школи та батьківської громади в умовах впровадження інтерактивних форм роботи» (Будівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), «Сучасний урок – основа якісної освіти. Роль адміністрації школи у підвищення його ефективності» (Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3) та «Обдарованість. Від творчого вчителя до творчого учня» (Дертівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів).

       Підвищенню фахової майстерності педагогів – дошкільників у 2015-2016 навчальному році функціонували відповідно до структури роботи та сприяли сплановані методичні об’єднання вихователів всіх груп, музичних керівників та фізінструкторів, засідання Школи молодого педагога  для вихователів дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”,  семінар-практикум завідувачів дошкільних навчальних закладів, майстер-класи  та авторська майстерня. Проведення  засідань усіх категорій працівників було спрямоване на знаходження  альтернативних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту. На методичних засіданнях педагоги-дошкільники ознайомлювалися із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання та виховання, з досвідом роботи того чи іншого садка, що допомагало їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформувати напрямок самоосвіти, техніку її здійснення.

         На засіданнях методичних об’єднань (керівник Бабенко С.С.)  протягом навчального року було опрацьовано «Зміст та форми мовленнєвого розвитку дітей та планування занять з розвитку мовлення у старших групах» (жовтень  2015 року, Рокитнівський дошкільний навчальний заклад №5 “Золотий ключик”), «Формування національної свідомості у дітей дошкільного віку, використання інноваційних технологій та методик в музичній освіті дошкільників» (січень 2016 року, Сновидовицький дошкільний навчальний заклад), «Розвиток пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою, розумове виховання та розумовий розвиток дошкільнят» (квітень 2016 року, Масевицький дошкільний навчальний заклад). Розглянуті питання є актуальні і потребують ширшого застосування у практичній роботі. Поряд з цим на методичних об’єднаннях педагогів (січень, серпень)  розв’язувалися завдання, які несли у своєму змісті форми, методи розкриття індивідуальності кожної дитини, її базових якостей як особистості та особливості роботи педагога по підготовці 5-ти річної дитини до подальшого навчання у школі. Члени засідань вивчали нормативно–правову базу, яка регламентує роботу дошкільної ланки, ознайомлювалися з новими інноваційними педагогічними технологіями, які спрямовані на пізнавальний розвиток дітей. Розглядалися вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей старшого дошкільного віку відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти України.

Крім зазначених методичних структур  ефективно працював опорний дошкільний навчальний заклад Томашгородський дошкільний навчальний заклад “Сонечко”, керівник Валентина Терлецька з проблеми “Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку”. На базі опорного закладу в березні 2016 року пройшло районне методичне об’єднання з теми «Творче спрямування діяльності педагогів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів  на успішну реалізацію базового курсу дошкільної освіти”.  Його методичне забезпечення,  сучасне оснащення та організація освітнього процесу значно сприяло підвищенню фахового рівня педагогів дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”.

Заслуговують на увагу проведені засідання семінару-практикуму для завідувачів дошкільних навчальних закладів на базі Томашгородського дошкільного навчального закладу “Калинка”, грудень 2015 року та на базі Рокитнівського дошкільного навчального закладу №2 “Струмочок”. В управлінський портфель керівники закладів отримали практичні рекомендації  та поради щодо планування роботи дошкільного закладу, структури річного плану дошкільного навчального закладу, планування методичної роботи в закладі, критерії діяльності методичних кабінетів та програмно-методичне забезпечення  навчально-виховного процесу в ДНЗ.

Творчою лабораторією  по роботі з кадрами, центром методичної роботи, координатором інноваційних технологій є методичні кабінети дошкільних  закладів.  На жаль ефективно вони працюють лише у шести дошкільних навчальних закладів, де за штатним розписом є посади методистів. У інших — центром методичної роботи з кадрами  залишається кабінет керівника закладу. Разом з тим  заслуговує на увагу робота методичних кабінетів Рокитнівських дошкільних навчальних закладів №1 «Теремок», №3 «Казка», №5 «Золотий ключик» (методисти Бабенко С.С., Зубок Н.І., Прит Т.В.) за належну організацію методичної роботи та науково-методичне забезпечення закладів, активну участь у районних, Всеукраїнських, та інтернет-конкурсах. Так, Рокитнівський дошкільний навчальних заклад №5 “Золотий ключик” взяв участь у фотоконкурсі дошкільних навчальних закладів України, одним із організаторів якого є  Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України в номінаціях “Кращий кабінет керівника”, “Краща музично-фізкультурна зала дошкільного навчального закладу ” та “Кращий методичний кабінет”. Відповідно до підсумків  інтернет-конкурсу заклад одержав перемогу у вищеназваних номінінаціях, відповідно:  І місце, ІІ місце і VII місце.

Колектив Рокитнівського дошкільного навчального закладу №1 “Теремок”  підготував та подав матеріали для участі у екологічному проекті  під назвою “Збережемо крапельку води”.

На базі трьох дошкільних закладів протягом року проведено три районних  майстер-класи. Це одна з форм передачі передового педагогічного досвіду педагога – майстра з конкретної науково – методичної проблеми. Майстер-клас з теми «Методичний кабінет дошкільного закладу — педагогічна майстерня педагога» (вереснь   2015 року) на базі Рокитнівського дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» провела методист  Бабенко Світлана Сергіївна. Світлана Сергіївна звернула увагу педагогів на технологію проведення майстер-класу. Тема майстер-класу була висвітлена через  слайдову презентацію роботи методичного кабінету дошкільного закладу та проведення майстер-класу «Вчимося складати портфоліо». Майстер-клас  з теми «Всебічний розвиток дошкільнят засобами образотворчого мистецтва» (березнь 2016 року) провела старший вихователь Рокитнівського дошкільного навчального закладу №2 “Струмочок”  Гончар Тетяна Миколаївна. Педагог поділилась з колегами досвідом роботи з формування у дітей естетичного ставлення до навколишнього світу,  вміння розуміти та створювати художні образи.  Майстер-клас  з теми «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку»  на базі Рокитнівського дошкільного навчального закладу №5 «Золотий ключик» провела вихователь-методист Ничипорчук Тетяна Іванівна.   Тетяна Іванівна презентувала  власний досвід роботи з даної проблеми: «Мовленнєві заняття в системі дошкільної освіти», показала фрагмент заняття з мовленнєвого розвитку «Ой хороший у нас дім, будем жити в нім» та провела з  педагогами навчання «Використання асоціативних карт мовленнєвої роботи з дітьми дошкільного віку». Усі учасники майстер-класу отримали масу задоволення, цікавої і корисної інформації, пам'ятки по використанню асоціативних карт у роботі з дошкільниками.

Належна увага приділялося роботі з молодими вихователями. Засідання Школи молодого педагога  проводилися на базі Рокитнівських дошкільних навчальних закладів №1 «Теремок», №3 «Казка» та Томашгородського дошкільного навчального закладу «Сонечко».  В ході засідань молоді педагоги набували досвіду з питань планування навчально-виховної роботи у старших групах, наступності дитячого садка і школи, дослідження рівня готовності дітей до навчання  у 1 класі, розвиток пізнавальної сфери дошкільників за допомогою інноваційних методик навчання та інше.

Упродовж року педагоги дошкільних закладів району отримували консультації через консультпункт при районному методичному кабінеті.

Разом з тим, деякі дошкільні установи району з осторогою відносяться до впровадження новітніх технологій, слабкий контроль за аналізом роботи вихователів та присутня фрагментарність занять (Карпилівський, Борівський, Більський, Біловізький садочки).

На методичних об’єднаннях вчителів зарубіжної  літератури у 2015-2016 навчальному році працювали над формуванням компетентностей при вивченні зарубіжної літератури (на рівні: знати, виявляти ставлення, оцінювати, аргументувати); плекання творчої особистості читача; реалізацією концептуальних засад мовно – літературної освіти».

Члени методичного об’єднання працювали над прилученням учнів до здобутків зарубіжної літератури і культури, розвитком творчої особистості (читача) з формуванням у неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Цікаво та змістовно пройшли засідання методичного об’єднання у Рокитнівському навчально – виховному комплексі «Школа І ступеня - гімназія»   у формі   методичного науково–практичного семінару з теми «Методологія вивчення та реалізації педагогічного досвіду у творчу діяльність учителя» та Дроздинському навчально–виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» з теми «Сучасні освітні технології в навчальному процесі».

З метою методичного супроводу педагогічного зростання молодого та малодосвідченого вчителя організовано школу молодого вчителя. Молодим вчителям суспільно-гуманітарних дисциплін було надано методичну допомогу у розв’язанні першочергових проблем, подоланні труднощів, із якими вони зустрічаються,  підтримання їх творчі наснаги, бажання плідно працювати.  Засідання проведені у Боровській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів «Пріоритети суспільно–гуманітарної освіти у 2015-2016 навчальному році», Блажівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів «Позакласна робота як одна із форм організації навчально–виховного процесу» та Остківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов». Варто зазначити низьку активність учасників школи та незадовільну організаторську роботу адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, де працюють молоді вчителі щодо їх участі у школі молодого вчителя. 

Зміст методичної роботи з учителями суспільних дисциплін над темою «Компетентісний підхід до формування конкурентоспроможного вчителя як основа інноваційної моделі розвитку сучасної школи» на третьому етапі був спрямований на покращення методичного рівня суспільників та створення  належних умов для впровадження в практику роботи інноваційних технологій. Враховуючи нові підходи до викладання суспільних дисциплін у школі, викладені у програмі для середньої загальноосвітньої школи, члени  методичного об’єднання вивчали й апробували інноваційні технології навчання на своїх уроках.

Для учителів  протягом року працювало методичне об’єднання, зміст роботи  якого  був спрямований на розвиток творчого підходу в роботі вчителя, організацію навчально–виховного процесу таким чином, щоб забезпечити достатню мотивацію навчання.  На   засіданнях розглядались актуальні питання навчально–виховної роботи. Члени методичного об’єднання ділились досвідом, розглядали проблемні питання у вивченні суспільних дисциплін. Проводились відкриті уроки з історії та основ правознавства, виховні заходи.

Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури у 2015-2016 навчальному році працювало над формуванням і втіленням у практику роботи компетентностей при вивченні мови та літератури, реалізацією концептуальних засад мовно–літературної освіти , вихованням творчого читача як особистості. 

           Протягом навчального року було проведено 2 засідання методичного об’єднання та два  семінарських заняття. Під час  проведення засідань методичних об’єднань приділялась належна увага поєднанню різних форм і методів.  Вчителі практикували у своїй роботі різні форми роботи, приділяли велику увагу роботі з підручниками, словниками, довідковою літературою, використовували мультимедійні технології, що сприяло розвитку творчої конкурентно-спроможної особистості. Методичне об'єднання спрямовує вчителів мови та літератури сприяти формуванню покоління молоді, яке буде захищеним і мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний, духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним до навчання упродовж життя.

У 2015-2016 навчальному році творча лабораторія «ОЗОН» працювала на базі Березівського навчально–виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» над темою «Мотивація як внутрішня цінність виконуваної діяльності», Сновидовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Види робіт під час опрацювання навчального матеріалу» та Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – «Рефлексивно–оцінювальний етап уроку як результативність навчальної діяльності».

      Окрім того, під керівництвом Любиш М.В. продовжувала працювати творча група вчителів української мови  з упровадження особистісно-зорієнтованого навчання на уроках мови.  У 2015-2016 навчальному році виїзні засідання відбулись у Глиннівському навчально–виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» з теми «Формування операційної діяльності учнів на уроці рідної мови»,  Рокитнівському навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» -  «Планування уроків мови та підготовка до них у системі інноваційної технології навчання» та Томашгородському навчально–виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» - «Організація роботи з папками успіху, учнівської роботи в парах і групах» .

       Педагоги початкової ланки у 2015-2016 навчальному році, працюючи над реалізацією ІV етапу науково-методичної проблеми „Спрямування діяльності вчителів початкових класів на активне впровадження та поширення в навчально-виховний процес інноваційних технологій ”. На цьому етапі роботи значна увага приділялася практичній реалізації проблемної теми. З метою практичної спрямованості цієї роботи вчителі початкових класах приймали участь в педрадах із даного питання, проводилися тематичні засідання, відкриті уроки, позакласні заходи.

Протягом 2015-2016 навчального року в районі було проведено: двадцять методичних заходів з учителями початкових класів.

Методичні об’єднання вчителів 1-их класів відбулися на базі  Рокитнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 та Вежицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»; вчителів 2-х класів у Будівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Масевицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; вчителів 3-х класів у Познанському  навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», Березівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», вчителів 4-х класів в Карпилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Осницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.

        На всіх засіданнях  широко практикували виступи, доповіді, майстер-класи, тренінги, відкриті уроки та виховні заходи. Під час методичних об’єднань учителі ознайомились з роботою кращих вчителів району.

      У 2015-2016 навчальному році продовжував працювати постійнодіючий семінар вихователів груп продовженого дня засідання було проведено на базі Кисорицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Рокитнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3.

       Значна увага приділяється роботі з обдарованими учнями і розвитку творчих здібностей школярів.

  Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 є опорною школою з початкового навчання. Школа працює над науково-методичною проблемою «Впровадження інноваційних технологій в організацію навчально-виховного процесу в початкових класах». Дана проблема має безпосередній зв’язок із проблемами, над якими працюють інші структурні підрозділи початкової ланки та дає можливість об’єднати зусилля щодо напрацювання нових ідей, форм та шляхів її реалізації. Протягом року діяльність опорної школи була спрямована на створення методичної та нормативної бази. Класифіковано довідкову та методичну літературу, періодичні видання педагогіки та психології. Зібрані матеріали для створення центру інформації «Інноваційні системи науково-методичного забезпечення».

        У 2015-2016 навчальному році районне методичне об’єднання вчителів іноземної мови працювало над науково-методичною проблемною темою «Формування особистості, здатної до навчання, самовдосконалення шляхом використання традиційних та інноваційних технологій» (ІІІ етап). Для реалізації даної теми було проведено ряд методичних засідань з учителями англійської мови: організаційні засідання  (серпень  2015 року,  січень 2016 року на базі Рокитнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3), методичні об’єднання  на базі  Томашгородського НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» (жовтень 2015 року) з теми «Strategies in Teaching English in the light of Communicative Approach»,  на базі  Сновидовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми (квітень 2016 року) «Використання творчих прийомів навчальної роботи для розвитку індивідуальних навчальних здібностей учнів для нового рівня сучасних інновацій». З учителями німецької мови проведено методичні засідання на базі Познанського навчально-виховного комплексу (листопад  2015 року) з теми «Розвиток критичного та креативного мислення на уроках іноземної мови» та Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (лютий 2016 року)  з теми «Використання творчих прийомів навчальної роботи для розвитку індивідуальних навчальних здібностей учнів для нового рівня сучасних інновацій».

З метою професійного зростання молодого фахівця іноземних мов продовжувала працювати школа молодого вчителя. В грудні 2015 року відбулося перше засідання на базі Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня-гімназія» з теми «Система оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови.  Диференційований підхід до організації навчання іноземним мовам та психологічні аспекти оптимізації навчання»,  друге та третє засідання відбулися на базі Рокитнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 теми «Впровадження нових педагогічних технологій. Сучасний урок іноземної мови та структура інтерактивного уроку» та «Система оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови. Диференційований підхід до організації  навчання іноземними мовам та психологічні аспекти оптимізації навчання».

          На базі Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня-гімназія» діяв районний опорний заклад з іноземних мов, метою якого було впровадження в практику досягнень передового педагогічного досвіду, проведення роботи з підвищення методичної кваліфікації вчителів іноземних мов, а також проведення педагогічного експерименту з найбільш актуальних питань. В 2015-2016 навчальному році опорна школа працювала над темою «Втілення компетентісно орієнтованої моделі в практику іншомовної освіти». Протягом року надавались індивідуальні та групові консультації, проводились виховні заходи, фестиваль творчих уроків, круглі столи.

Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями.

         Ефективність навчання  з використанням комп’ютерів  пояснюється значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та навички.

Методична робота з учителями біології в 2015-2016 навчальному році була спланована відповідно до якісного складу і потенціалу вчителів, їх потреб і побажань  та спрямована на розвиток у вчителя вищого рівня майстерності, педагогічної культури, самовдосконалення, прагнення до самоосвіти.

Сплановані  методичні заходи мають на меті таку роботу з вчителями, яка б сприяла вивченню вчителем сучасних форм і методів роботи відповідно до основних положень державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,  ознайомлення з ППД вчителів району і області, обміну досвідом, фаховому зростанню та вимог до загальної підготовки вчителів біології.

Використання інноваційних технологій активних форм і прийомів роботи на уроках біології сприятимуть формуванню культури спілкування, екологічного світогляду і критичного способу мислення дітей.

         Протягом навчального року методичне об’єднання працювало над реалізацією завдань ІV етапу проблемної науково-методичної теми району та ІV етапу проблемної методичної  теми методичного об’єднання вчителів біології та природознавства «Формування навчально-пізнавальних компетентностей вчителя та учня шляхом впровадження елементів інноваційних технологій на уроках біології та природознавства». Методичне об’єднання було проведено на базі Березівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» з теми «Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти»  та Рівненського державного заповідника.

         У 2015-2016 навчальному році діяв епізодичний семінар вчителів екології з теми «Зміст та напрямки організації методичної роботи із педагогічними кадрами». Розглянули методику проведення уроків екології в 11 класі, особливості підготовки проектів до олімпіади з екології та основні підходи до вивчення досвіду педагогічної діяльності вчителя екології.

Три шкільні лісництва району: Залавське, Остківське та Рокитнівське взяли участь у обласному зльоті шкільних лісництв, де отримали дипломи учасників, переможцем стало і отримало Гран-прі конкурсу Рокитнівське шкільне лісництво «Паросток» Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» (керівник Лесковець І.М.) та на Всеукраїнському рівні, в м.Черкаси, посіли ІІ місце.

У минулому навчальному році учасники районного методичного об’єднання вчителів хімії працювали над реалізацією змісту та завдань проблемної теми «Формування навчально-пізнавальних компетенцій вчителя та учня шляхом впровадження елементів інноваційних технологій на уроках хімії».

Методичні об’єднання проводилися на базі Блажівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з теми «Інноваційні умови професійного вдосконалення сучасного уроку» та Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа  І ступеня-гімназія» з теми «Розвиток творчого потенціалу школярів через науково-дослідну роботу».

В листопаді 2015 року на базі Томашгородського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» відбулося засідання обласної творчої групи вчителів хімії з теми «Використанням методу експериментальних досліджень та інноваційних технологійна уроках хімії».

         Протягом навчального року методичне об’єднання вчителів географії та економіки працювало над формування навчально-пізнавальних компетенцій вчителя та учня шляхом впровадження елементів інноваційних технологій на уроках географії та економіки. Було проведено на базі Кисорицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей». Вчителі географії та економіки на засіданнях методичного об’єднання мали можливість ознайомитися з різними формами організації навчання та виховання в процесі викладання предметів.

В 2015-2016 навчальному році члени методичного об’єднання вчителів захисту Вітчизни продовжили роботу над науково-методичною проблемною темою «Особистісно-зорієнтований підхід до зростання майстерності вчителя та розвитку творчих здібностей учнів. Використання інноваційних методів у навчальному процесі».

Пріоритетним напрямом діяльності було організація активної адресної допомоги вчителям у використанні передових технологій для формування військово-патріотичної культури учнів у процесі викладання захисту Вітчизни. На засіданнях районного методичного об’єднання розглянуто наступні питання «Активізація пізнавальної діяльності через використання навчально-методичної бази кабінету» (жовтень), «Вивчення військових статутів на уроках захисту Вітчизни» (квітень).

У   2015-2016 навчальному році з вчителями фізичної культури було організовано наступні методичні заходи: наставництво, методичні консультації, співбесіди, методичні об’єднання, секційні заняття, інструктивно-методичні наради, майстер-класи тощо.

Вчителі образотворчого мистецтва та художньої культури у 2015-2016 навчальному році акцентували увагу на інтерактивних технологіях навчання (Дроздинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», грудень, Березівський навчально-виховний комплекс, травень).

У 2015-2016 навчальному році  колектив вчителів фізико-математичного циклу працював  над  науково-методичною проблемною темою «Формування життєво спроможної особистості шляхом інтеграції навчально-виховної діяльності у нових соціокультурних умовах засобами національно-патріотичного виховання».

     Протягом  2015-2016 навчального року з метою підвищення  науково - методичного рівня вчителів фізико – математичного циклу, а також впровадження інновацій в навчально-виховний процес, проведено ряд методичних заходів:

 • майстер-клас вчителя-методиста  математики Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3  Прит Т.П. з теми «Нетрадиційні форми проведення уроків, як один із засобів підвищення інтересу учнів до вивчення математики»;
 • авторська майстерня  вчителя-методиста математики Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня-гімназія» Вишинської Л.С.  з теми «Використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі з математики»;
 • два засідання методичних об’єднань вчителів математики та фізики.

У 2015-2016 навчальному році продовжувала  свою роботу Школа молодого вчителя вчителів фізики  та математики, в складі якої нараховується 16 вчителів математики та 10 вчителів фізики. Засідання проходилися на базі Кисорицької та Боровської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Протягом року проводилася робота з вивчення передового педагогічного досвіду вчителя фізики Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Жеган В.В. з теми «Використання мультимедійних презентацій в навчально-виховному процесі з фізики» та розповсюдження передового педагогічного досвіду Прит Т.П., вчителя математики Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 «Створення ситуації успіху шляхом формування соціальної компетентності учнів на уроках математики».

В 2015-2016 навчальному році методичне об’єднання вчителів трудового навчання (технологій) розглянули наступні теми «Забезпечення компетентнісного підходу вчителями трудового навчання в процесі застосування проектної технології» (Рокитнівська школа І-ІІІ ступенів №3, листопад) та «Ретроспектива інноваційних освітніх технології як засіб упровадження педагогічних проектів» (Рокитнівський навчально-виховний комплес «Школа І ступеня – гімназія», березень).

     На засіданнях семінару-практикуму практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти району у 2015-2016 навчальному році було опрацьовано наступні питання «Методичні аспекти психологічного супроводу і підтримки розвитку особистісних ресурсів дитини, психологічне консультування з подоланням наслідків травмуючих ситуацій, розширення способів конструктивної поведінки в них» та «Соціально-педагогічні технології реалізації соціальним педагогом професійних напрямів діяльності».

       Проведно три засідання Школи молодого практичного психолога та соціального педагога з тем «Ознайомлення з методиками, які бажано використовувати в роботі практичного психолога та соціального педагога», «Підготовка до батьківських зборів, семінарів, нарад», «Профорієнтаційна робота практичного психолога, соціального педагога з учнями 9, 11 класів».

У 2015-2016 навчальному році методичне об’єднання вчителів інформатики продовжило роботу над науково-методичною проблемною темою “Впровадження компетентнісного підходу з використанням інформаційних та інноваційних технологій навчання в процес викладання інформатики”.

Було продовжено роботу районного методичного об'єднання вчителів інформатики з тем «Сучасні методичні підходи до підготовки та проведення уроків інформатики з урахуванням ІКТ»  (Томашгородський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №2) та «Реалізація компетентнісного підходу на уроках інформатики»    (Карпилівський загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); школи молодого вчителя з тем «Як зробити урок ефективним. Урок у системі особистісно-орієнтованого навчання (Томашгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), «Вимоги до сучасного уроку» (Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія») та «Розгляд питання вибору раціональних методів викладання нового матеріалу з інформатики» (Карпилівський загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів).

         У 2015-2016 навчальному році згідно наказів управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації було проведено три моніторингові дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році, діагностики  рівня знань з курсу «Фінансова грамотність».

Національно – патріотичне виховання дітей та молоді визнано в Україні пріоритетним напрямом державної політики. Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів. Реалії українського сьогодення вимагають такої особистості, якій властиве відчуття європейської громадянськості, яка здатна жити і діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в європейський простір, водночас залишатися патріотом своєї Батьківщини, мати сформовану національну самосвідомість. І тому вся виховна робота  була спрямована на виконання даних завдань.

Координатори виховного процесу району  у 2015-2016 навчальному році працювали над впровадженням у виховний процес  другого етапу проблемної теми «Оновлення змісту, форм і методів виховання, формування патріотизму школярів у світлі обласної та регіональної програм національного виховання учнівської молоді на 2008 -2020 роки». Педагоги структурних підрозділів відповідно працювали над проблемними питаннями: заступники директорів з виховної роботи «Теоретико-методологічні і практичні засади формування ціннісних ставлень особистості в навчально-виховному процесі школи»; класні керівники «Система роботи класного керівника зі створення умов для наповнення внутрішнього світу особистості ціннісним змістом, виховання патріотичних почуттів»; педагоги-організатори «Формування соціальної активності, громадянської самосвідомості учнів через діяльність учнівського самоврядування»; керівники гуртків «Формування  творчих здібностей вихованців засобами гурткової роботи».

У 2015-2016 навчальному році координатори виховної роботи працювали  над удосконаленням структури методичної роботи в районі, яка ґрунтується в основному на традиційних формах її організації. Основу методичної роботи складала діяльність методичних об’єднань з різнорівневими підструктурами. Сюди входять індивідуальні, групові і колективні форми роботи: районні семінари-практикуми заступників директорів із виховної роботи «Формування у школярів ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю у виховному процесі школи» (жовтень, Більська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів),  «Формування у школярів ціннісного ставлення до себе у виховному процесі школи» (січень, Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей»); класних керівників: «Згуртування дитячого колективу та створення позитивного середовища для реалізації можливостей кожної дитини»  (жовтень, Більська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «Впровадження інноваційних технологій в практику роботи класних керівників з формування патріотичного виховання учнівської молоді»  (січень, Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей»); педагогів-організаторів:  «Формування професійної компетентності педагога-організатора» (листопад, Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів)», «Формування соціальної компетентності учнів засобами діяльності дитячих громадських організацій та органу учнівського самоврядування» (березень, Рокитнівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №3); семінар-практикум керівників гуртків:  «Формування творчої компетентності вихованців  гуртків засобами    декоративно-ужиткового  мистецтва»  (листопад, Будинок дітей та молоді), «Педагогічні  технології  у  навчально-виховному процесі,  як  засіб формування життєвих компетентностей  вихованців гуртків» (квітень, Будинок дітей та молоді). Також проводились інструктивно-методичні наради заступників із виховної роботи, працювала школа молодого педагога-організатора, школа молодого класного керівника, школа молодого керівника гуртка.

 Систему методичної роботи доповнювали конкурси педагогічної майстерності «Класний керівник року», переможець Крупеня Г.А., Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія, «Педагог-організатор року», переможець Чубик О.В., Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, конкурс  керівників гуртків «Джерело творчості», переможець Місечко А.М., Познанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад». Такі конкурси позитивно впливають на підвищення рівня професійної майстерності педагогів-виховників, ефективність і результативність виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Проведені цікаві майстер-класи  «Виготовлення найпростішого повітряного змія», Волевач С.М., керівник гуртка Будинку дітей та молоді,    «Технологія виготовлення квітки з дроту та лаку для нігтів», Кривда Т.Ф., керівник гуртків Будинку дітей та молоді.

Певна увага надається вивченню, узагальненню і поширенню педагогічного досвіду. Проводилось вивчення досвіду роботи заступника директора з виховної роботи Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Євтушок В.П. з теми «Система формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді». Поширюється досвід методиста районного будинку дітей та молоді Парчук Г.Є. з теми «Організація методичної роботи в позашкільному закладі».

Сьогодні,  педагоги-виховники, враховуючи чинники оптимізації виховної діяльності, використовуючи методи похвали, подяки, прагнуть створити для дитини ситуацію успіху, будують свою роботу на засадах партнерства дітей, вчителів та батьків. Як результат, учні нашого району неодноразово  є переможцями та лауреатами Всеукраїнських та обласних конкурсів.

Методичний кабінет працював з усіма кате­горіями педагогічних працівників, що допомагало у організації оперативного обміну інформацією про методичні новини, сучасні педагогічні техно­логії, моделі виховних систем та оперативне по­відомлення керівників про результати діяльнос­ті структурних методичних підрозділів, а також своєчасне використання активних форм, методів і прийомів методичної роботи.

Підвищенню рівня організації науково-методичної роботи сприяла співпраця районного методичного кабінету з науково-методичними установами інших районів, співпраця між за­гальноосвітніми навчальними закладами району. Відповідно, відбувався обмін делегаціями, про­водилися «педагогічні мости», спільні семінари тощо. Впродовж навчального року було організовано 4 таких виїзди. «Педагогічні мости» для керівників Рокитнівщини до колег Костопільщини, заступників директорів із навчально-виховної роботи та директорів закладів району до освітян Дубровиччини організовувалися із метою обміну досвідом з питання організації  та розвитку єдиного освітнього простору  в умовах модернізації освіти. Виїзні семінари вчителів біології до Кузнецовської АЕС, членів творчої групи вчителів хімії до Рівненського заповідника, метою яких було залучення педагогів до дослідницької діяльності.

Відповідно до вимог часу  робота методичної служби також спрямована на впровадження нових стандартів, організацію педагогів до роботи за новими програмами та орієнтування у новий світ високих технологій та інноваційного розвитку.

Значне місце в діяльності районної методич­ної служби має організація представницьких заходів для педагогів району. Традиційним стало проведення щорічного конкурсу «Учитель року». Педагоги нашого району прагнуть віднайти свою власну педагогічну стежку до душі і серця кожної дитини. Саме їх побачили в колективі рідної школи, саме їх кандидатури представили на районний конкурс. У цьому році у конкурсі взяли участь 29 учителів із 23 загальноосвітніх навчальних закладів, із них учасниками II туру стали 4 пе­дагоги, з низ 2 лауреати. Методисти є щорічними учасниками Всеукраїнського конкурсу методичних установ «Моє покликання – методист».  Щорічне проведення районних фахових конкурсів педа­гогічної творчості «Шукаємо молоді педагогічні таланти», «Джерело творчості», «Класний керівник року», фестивалі творчих уроків, конкурс-ярмарок педагогічної творчості, засвідчило, що в районі працює багато творчих учителів, які в повсякденну практику впроваджують нові форми та методи роботи, спря­мовані на особистісно зорієнтоване навчання і ви­ховання.          

Районний методичний кабінет у своїй діяльності використовує і форму дистанційного навчання (поширення методичних матеріалів, інформаційно-методичного посібника «Освітянський вісник», методичних рекомендацій тощо), що дозволяло поширювати великі обсяги випереджуючої інформації, яку навчальні заклади використовували у своїй подальшій діяльності під час проведення різних форм внутрішкільної методичної роботи.

На сайті відділу освіти  Рокитнівської райдержадміністрації працівниками районного методичного кабінету постійно розміщувалася інформаційна та аналітична інформація про діяльність установ, про результативність методичних заходів, професійних конкурсів. Сайт завжди використовується для зв’язку з педагогами району. Систематично висвітлювалися на шпальтах газет «Новини Рокитнівщини» події освітянського життя району.

     Результати роботи показують, що діюча струк­тура методичної роботи 2015-2016-го навчального року забезпечила належний рівень зростання творчих педагогів, кваліфікова­них керівників шкіл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

    - спрямування  діяльності методичного кабінету у 2016-2017 навчальному році на якісне та результативне виконання Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), Статуту Рокитнівського районного методичного кабінету  та на реалізацію завдань  І етапу проблемної методичної теми «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як умова розвитку професійних компетентностей педагогів району»,  створення власного досвіду роботи з теми;

    - залучення до різних форм методичної роботи педпрацівникам  навчальних закладів І-ІІ, І ступенів, дитячо-юнацької спортивної школи;

 • сприяння системній роботі вчителів щодо підготовки обдарованих учнів  до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах районного, обласного Всеукраїнського рівнів через якісну роботу гуртків, спецкурсів, курсів поглибленого вивчення основ наук, факультативних занять;

    - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

    - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

    - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

    - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його

застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

    - координація діяльності циклових методичних комісій (об’єднань) району  навчальних закладів;

    - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів;

 - покращення психологічного супроводу всіх напрямків роботи навчальних закладів;

    - науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

    - трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;

   - інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

   - консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

   - створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

   - координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних циклових методичних  об’єднань і методичних об’єднань при навчальних закладах;

   - моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

  - моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

  - моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

  - здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

 - методичний супровід педагогічних працівників та адміністрації навчальних закладів щодо ліквідації недоліків та покращення результатів випускників шкіл у зовнішньому незалежному оцінюванні;

  - патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

  - вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу   освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

  - організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;

  - впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

  - проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

  - взаємодія з районними науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

  - організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

  - вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

  - формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

  - проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

  - висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі;

  - взаємодія з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

 

 

 

1.3. Циклограма і організація діяльності методичного кабінету

№ з/п

Зміст роботи

Термін, час

Хто бере участь

Відповідальні

1.

Оперативна нарада апарату відділу освіти

Щопонеділка, 900

Л.Сулковська

Л.Сулковська

2.

Оперативна нарада при начальнику відділу освіти

І понеділок місяця, 900

Л.Сулковська, методисти

Л.Сулковська

3.

Оперативна нарада методистів при завідувачу РМК

Щопонеділка, 1000

методисти

Л.Сулковська

4.

Поточне планування роботи РМК на наступний місяць

Пропозиції до 15 числа попереднього місяця

методисти

Л.Сулковська

5.

Засідання членів районної науково-методичної ради

1 раз на 2 місяці, четверта п’ятниця, 1500

Члени РНМР

Л.Сулковська

6.

Інформаційно-методичні наради заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи

1 раз в квартал (згідно плану), 1000

Заступники директорів з НВР

Л.Сулковська

7.

Інформаційно-аналітичні наради заступників директорів з виховної роботи

1 раз в квартал (згідно плану), 1000

Заступники директорів з виховної роботи

Н.Федорович

8.

Робота методичних підструктур

Згідно плану роботи

Педагогічні працівники всіх закладів освіти району 

Л.Сулковська, методисти

9.

Дні індивідуальних консультацій методистів РМК

Згідно графіка методичних днів

Всі категорії суб’єктів освітньої діяльності

Л.Сулковська, методисти

 

Маринич Валентина Михайлівна

Методист з технічних дисциплін та фізичної культури
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи;
 • секретар колегії відділу освіти;
 • спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів трудового навчання (технологій), креслення, фізичної культури, тренерів ДЮСШ, образотворчого мистецтва, художньої культури, предмета «Захист Вітчизни»;

Помін Оксана Семенівна

Методист з інноваційної діяльності, моніторингу якості освіти та організації ЗНО, роботи з обдарованою учнівською молоддю, координує роботу вчителів інформатики та інформаційних технологій
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів інформатики та інформаційних технологій;

Ярвісалова Оксана Хенівна

Методист, що відповідає за українську мову та літературу, світову літературу, російську мову, суспільні дисципліни.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів української мови та літератури, світову літературу, російську мову, суспільних дисциплін;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів;

Черногор Наталія Сергіївна

Методист з дошкільної освіти.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності освітян дошкільних навчальних закладів;
 • організовує планування та проходження курсової підготовки працівників дошкільних навчальних закладів;

Федорович Ніна Миколаївна

Методист з позашкільної освіти, виховної роботи.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і професійної майстерності вчителів музичного мистецтва, працівників, що ведуть питання
 • виховної роботи: класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, керівників гуртків, керівників музеїв, інших педпрацівників позашкільних закладів;

Сулковська Людмила Володимирівна

 Завідувач районного методичного кабінету
 • здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
 • затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;
 • представляє інтереси методкабінету у відносинах з районною радою, відділом освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

Стрілець Вікторія Леонідівна

Методист із початкової освіти та психологічної служби.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня, психологів, соціальних педагогів;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів та напрямів;

Романчук Інна Миколаївна

Методист з природничих дисциплін
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів хімії, біології, природознавства, екології, географії, економіки;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій педагогічних працівників для закладів освіти з вищезазначених предметів;

Дубовець Жанна Федорівна

Методист, що відповідає за іноземні мови, атестацію, курсову підготовку педпрацівників району, кадрову роботу.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів іноземної мови;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів;

Богданець Тетяна Миколаївна

Методист, що координує роботу вчителів математики, фізики, астрономії, основ здоров'я, бібліотекарів ПШБ
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної
 • майстерності вчителів математики , фізики та астрономії, основ здоров,я, бібліотекарів ПШБ;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів;